حقیقت و سنت

مجموعه‌ مقالات ویژه

پیشگیری برگزاری جلسه فوری توسط مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری، در مورد مسئله التهاب قلبی نادر پس از واکسیناسیون پس از ظهور موارد از لخته

برگزاری جلسه فوری توسط مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری، در مورد مسئله التهاب قلبی نادر پس از واکسیناسیون

کمیته مشاوره واکسن در مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC) در نظر دارد جلسه‌ای اضطراری در این ماه برگزار کند تا گزارش‌های فراتر از حد انتظار التهاب قلب در مردان جوانی که دوز دوم واکسن‌های ...
inspire-per