logo_eet

آیا می دانید تا چه اندازه مسئولیت پذیر هستید؟ تست روانشناسی مسئولیت پذیری

تست روانشناسی مسئولیت پذیری
تست روانشناسی مسئولیت پذیری

سوالات زیر را بخوانید و بر اساس سه ماه اخیر به آنها پاسخ بله یا خیر بدهید.

۱-گاهی کسی را برای شرایط، کارها و داشته ها یا نداشته هایم و یا هر احساسم سرزنش کرده ام.

۲-زمان هایی پیش آمده که خودم را سرزنش کرده ام.

۳-مواقعی پیش آمده که از انجام مسئولیت فرار کرده ام و آن را به عهده دیگران گذاشته ام.

۴-زمان هایی بدون داشتن مدرکی، در مورد دیگران قضاوت و پیش داوری کرده ام.

۵-مواقعی با این که می دانم چه رفتاری مرا از رسیدن به موقعیت مناسب محروم می کند، همچنان آن را انجام داده ام.

۶-گاهی از ایجاد تغییراتی که باعث نزدیکتر شدنم به شرایط ایده آل می شد، طفره رفته ام.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ارزیابی پاسخ ها

اگر تعداد جواب های” خیر” کمتر از ۳ بود شما چندان مسئولیت پذیر نیستید و باید تغییراتی در رفتارتان ایجاد کنید.

میزان مسئولیت پذیری شما به رعایت ملاک های مطرح شده در سوالات دارد. به عبارت دیگر کسی که هرگز خود و دیگران را سرزنش نمی کند. مسئولیتی را که به عهده گرفته انجام می دهد. پیش داوری نمی کند و کاری که او را به وضعیت مطلوبش نزدیکتر می کند، انجام می دهد و کاری را که به او آسیب می زند و او را از وضعیت مطلوبش در زندگی دور می سازد ترک نماید یک فرد مسئولیت پذیر است. انسان مسئول، اهل رعایت است، او به ارزش های درونی معتقد است و از آن ها پاسداری می کنند.

اخبار مرتبط