logo_eet

معما برای شما هوشمندان؛ مربع ها!

معما با جواب

در این شکل چند مربع می توانید پیدا کنید؟

توجه داشته باشید که خطوط یا سطوح بیشتر از یکبار می توانند به حساب آیند.

معما با جواب

جواب معمای مربع ها!

در شبکه ای با ابعاد مربع در مربع، تعداد کل مربع های کوچک و بزرگی که یافت می شود برابر است با مجموع مربع های اعداد از یک تا صفر. بنابر این در شبکه ۸×۸ ، پاسخ را می توان به روش زیر محاسبه کرد.

تعداد مربع های ۱×۱ می شود ۶۴

”       ”       ۲×۲   ”    ۴۹

”       ”      ۳×۳   ”    ۳۶

”       ”      ۴×۴   ”    ۲۵

”       ”      ۵×۵   ”    ۱۶

”       ”      ۶×۶   ”     ۹

”       ”      ۷×۷   ”     ۴

”       ”      ۸×۸   ”     ۱

مجموع مربع ها می شود=۲۰۴

اخبار مرتبط