logo_eet

کنگره آماده تحقیق درباره واکسن‌های کووید۱۹ می‌شود

تزریق واکسن کرونا
رستاری در بیمارستانی در هاینز، ایالت ایالت، در 1 آوریل 2022، تقویت کننده واکسن کووید-19 را به فردی تزریق می کند. (Scott Olson/Getty Images)

اعضای کنگره در حال آماده شدن برای تحقیق درباره چگونگی توسعه و سایر مسائل مربوط به واکسنکووید۱۹ هستند.

اعضای زیرکمیتهمنتخب همهگیری ویروس کرونا به اپکتایمز گفتند که این هیئت مشغول برنامهریزی برای تحقیق درباره چگونگی مطالعه عوارض جانبی احتمالی، روند قانونی اعطای مجوز و تأییدیه و چرایی اجباری شدن این واکسنها است.

نماینده ماریانت میلر میکس (نماینده جمهوریخواه ایالت آیووا) در ایمیلی به اپکتایمز اعلام کرد یکی از اهداف این کمیته کسب اطمینان از آمادگی ایالاتمتحده برای همهگیریهای آتی است، «و این مسئله شامل اصلاح توسعه واکسن نیز میشود. این امر مستلزم شفافیت کامل در زمینه تحقیقات، آزمایشهای بالینی، واکنشهای نامطلوب و تولید واکسن است

او افزود: «انتظار دارم جلسات نظارتی ما منجر به روشن شدن روند تأیید سازمان غذا و دارو، احتمال عوارض جانبی و در نهایت، میزان موفقیت و ایمنی واکسن شود که هر کدامشان به ما کمک میکنند تا در شرایط اضطراری بهداشت جهانی آینده، راه خود را بیابیم

نماینده ریچ مککورمیک (نماینده جمهوریخواه ایالت جورجیا)، یکی دیگر از اعضا، میگوید این هیئت «مرور جامعی بر چگونگی تولید، تأیید و اجباری شدن واکسنها خواهد داشت

مککورمیک که پزشک است، نگرانیهایی درباره چگونگی جمعآوری اطلاعات در مورد عوارض جانبی احتمالی دارد. همچنین میخواهد بررسی کند که «با توجه به فقدان شواهد علمی برای فایده، و همچنین نگرانیهای واقعی در مورد آسیبهای احتمالی برای افراد سالم» بر چه مبنایی واکسیناسیون کودکان شش ماهه با دوزهای اولیه و تقویتی توصیه میشد.

کودکان کمترین خطر ابتلا به کووید۱۹ را دارند. بر اساس دادههای ایمنیزایی یا تولید پادتن، استفاده از این واکسنها برای پیشگیری از کووید۱۹ علامتدار در بین کودکان مورد تأیید قرار گرفتند. دادههای دنیای واقعی نشان میدهند که محافظتی واکسنها در برابر ابتلا به این بیماری موقتی است. کودکان و سایر کسانی که از کووید۱۹  بهبود پیدا کردهاند، از ایمنی طبیعی در برابر این بیماری، به ویژه در برابر ابتلای شدید به آن، برخوردار میشوند و حتی برخی تحقیقات نشان دادهاند که این افراد بیشتر در معرض عوارض جانبی واکسن قرار دارند.

نماینده نیکول مالیوتاکیس (نماینده جمهوریخواه ایالت نیویورک)، یکی دیگر از اعضای این زیرکمیته به اپکتایمز گفت: «مردم مستحق آن هستند که درباره ایمنی و اثربخشی بلندمدت واکسن بدانند. بسیاری از چیزهایی که به ما گفتند، درست نبودند؛ مانند اینکه واکسنها «از انتقال بیماری جلوگیری میکنند» و چیزهایی از این دست. بنابراین، مردم دغدغه‌‌هایی خواهند داشت و باید به این دغدغهها رسیدگی شود

نماینده دِبی لسکو (نماینده جمهوریخواه ایالت آریزونا) خاطرنشان کرد که سازمان غذا و داروی ایالات متحده که واکسنها را تأیید میکند و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها که درباره توصیه یا عدم توسیه واکسنها تصمیم میگیرند، در طی این دوره همهگیری به شدت مشاورههای هیئتهای تخصصی خود را دور زدند؛ بهویژه پس از آنکه این هیئتهای تخصصی در برابر تصمیماتی مانند توصیه دوزهای تقویتکننده قبل از تکمیل بررسی دادههای آزمایشی ایستادند. دو مقام ارشد سازمان غذا و دارو که یکی از آنان خواستار زمان بیشتری برای بررسی دادههای واکسن فایزر بود، در سال ۲۰۲۱ استعفا دادند.

لسکو، یکی از اعضای این زیرکمیته، در ایمیلی به اپکتایمز گفت: «باید بدانیم چه کسی تصمیم گرفته است فرآیندهای استاندارد تأیید واکسن را دور بزند

او میگوید امیدوار است این هیئت به بررسی این مسئله نیز بپردازند که چرا چنین دستورالعملهایی تحمیل شدند و چه تأثیراتی داشتند.

لسکو میگوید: «دستورالعملهای واکسیناسیون کووید۱۹ سواستفاده آشکار از اختیارات دولتی بودند و باید بدانیم چه کسی رسماً تصمیم اجرای این دستورالعملها را گرفته است. علاوه بر آن، معتقدم که با توجه به اختلاف قابل توجه بین تأثیرات این واکسنها در کارآزماییها و دنیای واقعی، نیاز به پاسخهایی درباره دادههای کارآزماییهای بالینی کووید۱۹ هستیم. امیدوارم بتوانیم به حقیقت این مسائل پی ببریم و مفتخرم که همراه با همکارانم در جهت یافتن پاسخهایی تلاش کنیم که مردم آمریکا سزاوارشان هستند

اخبار مرتبط