logo_eet

رویارویی اروپا با حزب کمونیست چین برای مقابله با صنعت زدایی از قاره سبز

(FRANCOIS LO PRESTI/AFP via Getty Images)
(FRANCOIS LO PRESTI/AFP via Getty Images)

صنعت زدایی و جذب صنایع فعال در اروپا از سوی چین با واکنش رئیس کمیسیون اروپا روبرو شد و و این اقدام را خصمانه توصیف کرد.

اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا  که در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس سخنرانی میکرد از «تلاشهای خصمانه» برای جذب ظرفیتهای صنعتی اتحادیه اروپا «به سمت چین و دیگر مناطق» انتقاد کرد.

در این سخنان «اورزولا فن درلاین» تهدید کرد که بروکسل در صورت لزوم برای تحقیق در زمینه یارانههایی که منجر به جذب ظرفیتهای صنعتی اتحادیه اروپا به چین و دیگر مناطق جهان میشود تردید نخواهد کرد.

وی اظهار داشت: چین به طور آشکار شرکتهایی را که انرژی زیادی مصرف میکنند و در اروپا و مناطق دیگر مستقرهستند تشویق میکند تا تمام یا بخشی از تولید خود را به داخل خاک این کشور منتقل کنند. آنها هم با وعده انرژی ارزان، هزینه پایین نیروی کار و محیطی که مقررات دست و پاگیر کمتری دارد این کار را انجام میدهند. چین همزمان به طور گسترده به بخش صنعتی خود یارانه اختصاص میدهد و دسترسی به بازار خود را برای شرکتهای اروپایی محدود میکند.

طی سالهای گذشته حزب کمونیست چین با تخصیص یارانههای قابل توجه و دیگر سیاست های تشویقی برای صنایع سعی داشته است که شرکتهای مختلف اروپایی را ترغیب کند که صنایع خود را به چین منتقل کنند. همچنین چین بطور فعالانه صنایع اروپایی را از طریق ادغام جذب میکند.

این اقدامات چین باعث شده که اروپا با خطر جدی صنعت زدایی و غیرفعال شدن بخش سرمایه گذاری روبهرو شود.

افزایش بهای انرژی در اروپا از یک طرف و سیاست های تشویقی چین و آمریکا از سوی دیگر باعث کوچ صنایع از اروپا شده است و این موضوع به نابودی کسبوکارهای کوچکتر منجر خواهد شد.

اخبار مرتبط