Search
Asset 2

مؤسسه افکارسنجی گمان: ۸۱ درصد ایرانیان داخل کشور به جمهوری اسلامی «نـه» می‌گویند

(PUBLIC DOMAIN)
(PUBLIC DOMAIN)

مؤسسه افکارسنجی گمان نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرده که بر اساس آن ۸۱ درصد ایرانیان داخل کشور و ۹۹ درصد ایرانیان خارج از کشور به جمهوری اسلامی، نه میگویند.

در این نظرسنجی بیش از ۲۰۰ هزار پاسخدهنده شرکت کردند. بیش از ۱۵۸ هزار نفر از داخل ایران و بیش از ۴۲ هزار نفر از ایرانیان خارج کشور به سؤالات نظرسنجی به طور کامل پاسخ دادند و مؤسسه گمان مدعی شد که نتایج این نظرسنجی با سطح اعتبار ۹۵٪ و فاصله اعتبار ۵٪ قابلتعمیم به این جامعه هدف است.

از شرکتکنندگان در این نظرسنجی پرسیده شد که «کدام نظام سیاسی دموکراتیک و سکولار را بهعنوان جایگزین نظام جمهوری اسلامی ترجیح میدهید؟» ۲۸٪ در داخل ایران و ۳۲٪ در خارج کشور، نظام «جمهوری ریاستی» را انتخاب کردند. نظام «جمهوری پارلمانی» توسط ۱۲٪ در داخل ایران و ۲۹٪ در خارج کشور انتخاب شده است. در مقابل، ۲۲٪ در داخل ایران و ۲۵٪ در خارج کشور نظام «پادشاهی مشروطه» را انتخاب کردند.

همچنین ٪۵ پاسخدهندگان داخل کشور و ۴ ٪ در خارج کشور هم انواع نظامهای دیگر را ذکر کردند. حدود ۱۷ ٪ پاسخدهندگان داخل کشور و ۹٪ در خارج کشور اظهار کردند که دانش و اطلاعات کافی برای پاسخ به این سؤال ندارند.

درباره اعتراضات اخیر نیز، ۸۱٪ در داخل کشور با اعتراضات موافق هستند؛ ۶۷٪ آنها معتقدند که اعتراضات به نتیجه میرسد و حدود ۱۴٪ فکر میکنند به نتیجه نمیرسد. از سوی دیگر، حدود ۱۵٪ جمعیت در داخل کشور مخالف اعتراضات هستند. در میان پاسخدهندگان خارج کشور، حدود ۹۰٪ موافق اعتراضات هستند و فکر میکنند به نتیجه میرسد. همچنین ۹٪ از آنها با اعتراضات موافق هستند اما بر این باور هستند که به نتیجه نمیرسد.

درباره تشکیل شورای همبستگی (یا ائتلاف اپوزیسیون)، در میان ایرانیان داخل کشور، ۸۵٪ از افرادی که موافق اعتراضات هستند، با شکلگیری چنین شورایی هم موافقاند و در این میان ۵۹ ٪ انتظار دارند تا شورای همبستگی، «تشکیل شورای انتقال قدرت و دولت موقت» را برعهده بگیرد، ۵۳٪ از آنها معتقدند که چنین شورایی باید وظیفه «نمایندگی معترضان در جهان و مذاکره با دولتهای خارجی» را عهدهدار شود، حدود ۴۵٪ اعلام فراخوان اعتراضات برای داخل کشور و ۳۵٪ سازماندهی تجمعات خارج کشور را جزو انتظارات خود از شورای همبستگی اعلام کردهاند.

درباره ترکیب افراد شورای همبستگی نیز رضا پهلوی گزینه نخست شرکتکنندگان در این نظرسنجی بوده و پس از او علی دایی و علی کریمی قرار دارند.

بر اساس این نظرسنجی در داخل کشور، حدود ۲۲٪ از کسانی که با اعتراضات موافق هستند، در تظاهرات خیابانی شرکت داشتهاند و علاوهبرآن ۵۳٪ اعلام کردهاند که ممکن است ]در آینده [در تظاهرات شرکت کنند. همچنین ۲۲٪ در شعاردادن شبانه مشارکت داشتهاند و ۴۶٪ دیگر هم ممکن است آن را انجام دهند. حدود ۳۵٪ به کنشهای نافرمانی مدنی مانند برداشتن روسری یا شعارنویسی اقدام کردهاند و حدود ۳۵٪ هم اظهار داشتهاند ممکن است این اقدامات را انجام دهند.

همچنین ۴۴٪ در ماههای گذشته به اعتصابات پیوستهاند و ۳۸٪ دیگر هم ممکن است به اعتصابات بپیوندند. تحریم و نخریدن محصولات خاص توسط ۷۵٪ انجام شده است و ۶۶٪ هم در اعتراضات آنلاین و اینترنتی مشارکت داشتهاند. همچنین حدود ۸٪ اقدام به «خرابکاری شرافتمندانه» کردهاند و ۴۱٪ اعلام کردند که ممکن است ]در آیندهچنین کنشی انجام دهند.

در سؤال دیگری از شرکتکنندگان پرسیده شد که در دوران انتقال از یک حکومت استبدادی، برای مقامات مسئول که در کشتار مردم نقش داشتند، با چه مجازاتی موافق هستند؟ در میان پاسخدهندگان داخل کشور، حدود ۲۹ ٪ با مجازات اعدام برای عوامل کشتار موافق هستند درصورتیکه در یک دادگاه عادلانه به اعدام محکوم شوند. از سوی دیگر، حدود ۱۶ ٪ خواهان «اعدام انقلابی» مقامات مسئول در کشتارها هستند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی