logo_eet

وزارت خارجه آلمان: تروریستی نامیدن سپاه از سوی اتحادیه اروپا با موانع حقوقی روبرو است

(WIKIMEDIA)
(WIKIMEDIA)

نماینده وزارت خارجه آلمان در یک نشست ویژه پارلمان آلمان (بوندستاگ) اعلام کرد که قراردادن سپاه در لیست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا در حال بررسی است؛ اما با موانع حقوقی روبرو است.

کمیسیون حقوق بشر و کمکهای بشردوستانه پارلمان آلمان یک نشست ویژه درمورد مسائل مرتبط با ایران برگزار کرد و نماینده وزارت خارجه آلمان در این نشست اعلام کرد که اتحادیه اروپا طبقهبندی سپاه پاسداران ایران بهعنوان یک سازمان تروریستی را در دست بررسی دارد و بخش حقوقی شورای اروپا نیز در حال حاضر بر روی این موضوع کار میکند.

نماینده وزارت خارجه آلمان همچنین اذعان کرد: «قراردادن شبهنظامیان سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا بهراحتی امکانپذیر نیست و این تحریم با موانع قانونی روبرو است

این نماینده دولت آلمان در ادامه نشست کمیسیون حقوق بشر و کمکهای بشردوستانه پارلمان آلمان گفت: «اینکه چگونه میتوان الزامات قراردادن سپاه در فهرست تروریستی را برآورده کرد، در حال حاضر در دست بررسی است. بااینحال، در شرایط کنونی، این پیششرطها هنوز به طور کامل برآورده نشدهاند

وی ادامه داد: «همچنین قطع روابط دیپلماتیک نیز نمیتواند یک گزینه باشد. دولت فدرال همچنان اعتقاد دارد که فشار دیپلماتیک میتواند اثرگذار باشد. رژیم ایران همچنان نسبت به فشارهای بینالمللی حساسیت نشان میدهد و این میتواند یک فرصت باشد. بااینحال، تهدید رژیم ایران به قطع مذاکرات هستهای، در صورت قرارگرفتن سپاه در فهرست تروریستی، بهسادگی قابل چشمپوشی نیست

به گفته نماینده دولت فدرال آلمان، آنالنا بربوک، وزیر خارجه این کشور، آخرین بار در ماه ژانویه از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی حمایت کرد، اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این امر موافقت نکردهاند.

وی در ادامه سخنان خود گفت که سپاه پاسداران هماکنون بهخاطر تسلیحات کشتارجمعی تحت تحریم اتحادیه اروپا است و ازاینرو اگر به فهرست سازمانهای تروریستی نیز اضافه شود، تبعات بیشتری برای آن نخواهد داشت.

نوربرت روتگن، نماینده پارلمان آلمان ۱۷ بهمنماه، از دولت این کشور خواست، راه حمایت از معترضان ایران را پیش گیرد و با افزایش فشار بر اتحادیه اروپا مسیر قرارگرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی این اتحادیه را هموار کند.

او آن چه که در ایران میگذرد را «انقلاب» خواند و خواستار حمایت از معترضان ایران با افزایش فشار بر اتحادیه اروپا برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران شد و گفت: «ایرانیان که در این راه از جان خود مایه میگذارند «حق دارند» که از آلمان و اتحادیه اروپا انتظار داشته باشند اقدامی بیش از یک واکنش «حداقلی» نشان بدهند

نمایندگان پارلمان اروپا روز ۲۹ دیماه، با تصویب قطعنامهای غیرالزامآور بر ضرورت تحریم همه افراد دخیل در نقض حقوق بشر در ایران و قرارگرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا تأکید کردند.

اخبار مرتبط