Search
Asset 2

منشور «همبستگی و سازماندهی برای آزادی» با تاکید بر نفی دخالت دولت‌ها منتشر شد

رضا پهلوی، فرزند شاه فقید ایران
رضا پهلوی، فرزند شاه فقید ایران، در باشگاه ملی مطبوعات درباره تظاهرات گسترده در ایران که پس از مرگ مهسا امینی در واشنگتن دی سی، در 20 اکتبر 2022 آغاز شد، صحبت می کند. (OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images)

شش تن از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی منشور«همبستگی و سازماندهی برای آزادی» با نام اختصاری «مهسا» را روز جمعه منتشر کردند. این شش نفر شامل شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، شیرین عبادی، مسیح علینژاد و عبدالله مهتدی میشود.

سازماندهندگان منشور، خواستار انحلال سپاه پاسداران شدهاند و در پنج بند خواستههایی را از دولتهای جهان برای انزوای جمهوری اسلامی مطرح کردهاند و این کار را اولین گام برای تغییر از خارج ایران میدانند و میافزایند که تاثیرگذاری دولتها نباید به دخالتشان در امور داخلی و تصمیمات مردم ایران منجر شود.

تشکیل شورای انتقال قدرت

براساس منشور یاد شده، این خواستهها شامل فشار بینالمللی بر جمهوری اسلامی برای لغو حکم اعدام و آزاد کردن بیقید و شرط و فوری تمام زندانیان سیاسی، رایزنی با دولتهای دموکراتیک برای اخراج سفرای جمهوری اسلامی، اخراج وابستگانِ جمهوری اسلامی، حمایت از این منشور و ایجاد راههایی برای یاریرسانی به مردم ایران است.

به عقیده این شش چهره سیاسی، گامهای بعدی با حضور کنشگران داخل ایران بر عدالت انتقالی، تشکیل شورای انتقال قدرت و راهکارهای انتقال قدرت به حکومتی دموکراتیک، ملی و سکولار تمرکز میکند.

در ادامه این منشور باورهای مشترک نیروهای خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران در موضوعات حکمرانی دموکراتیک، صلح و امنیت، شفافیت و رفاه اقتصادی، عدالت، حقوق بشر و کرامت انسانی دستهبندی شده است.

ادغام سپاه با ارتش و رابطه صلحآمیز با کشورها

در این منشور با بیان اینکه «وظیفهارتش صرفاً دفاع از یکپارچگی سرزمینی کشور باشد» آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمام زیرمجموعههای آن انحلال شود و امکان ادغامِ نیروهای نظامی سپاه در نیروهای نظامی دیگر چون ارتش در صورت اثبات عدم دخالت در جنایات و داشتن تخصص بوجود آید

تنظیمکنندگان این منشور از روابط صلحآمیز با کشورهای جهان، پایان دخالت در امور کشورهای دیگر و پیوستن به دادگاه بینالمللی کیفری لاهه سخن گفته و افزودهاند که اقامهدعاوی حقوقی در چارچوب قوانین بینالمللی برای لغو پیمانهای ناعادلانه و مغایر با منافع ملی که در نظام جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر و یا شرکتها عقد شده است.

جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته روابط پر تنشی با کشورهای غربی بویژه ایالات متحده امریکا و تعدادی از کشورهای خاورمیانه از جمله اسرائیل داشته است.

دولت اسرائیل و دولت جمهوری اسلامی بارها یکدیگر را به حملات نظامی تهدید کردهاند و اکنون لحن تهدیدهای لفظی به طور جدیتری مطرح میشود. همچنین قراردادهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بر سر زیربناها و منابع ایران با روسیه و چین از جمله پیمانهایی محسوب میشود که با اعتراضات داخلی و اپوزیسیون جمهوری اسلامی مواجه شده است.

بسیاری،اینقراردادهارا «ننگین» و نقض حاکمیت ملی توصیف کردهاند و با قراردادهای فروش خاک در تاریخ ایران از جمله ترکمانچای مقایسه کردهاند.

یکپارچگی سرزمینی، منع شکنجه و اعدام

شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبههای هفتههای گذشته از تعیین نوع حکومت از طریق همهپرسی/رفراندوم برای استقرار نظام دموکرات سکولار سخن گفته بود و در منشور یادشده نیز این موضوع برای دوره انتقال قدرت به نظام جدید آمده است.

همچنین در منشور ذکر شده از ضرورت تدوین قانون اساسی جدید براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و حفظ یکپارچگی سرزمینی با پذیرش تنوع زبانی، مذهبی، قومی و فرهنگی سخن گفته شده است. عدهای از کاربران ایرانی توییتر از نام نبردن از زبان فارسی به عنوان زبان رسمی ایران انتقاد کردهاند.

در بخش دیگری از این منشور آمده است که ایران در نظام جدید به کنوانسیونهای لغو اعدام و منع هر نوع مجازات خودسرانه در دوران گذار و شکنجه میپیوندد و دستگاه قضایی مستقل بر اساس استانداردهای جهانی تشکیل میدهد، ضمن اینکه امکان دادخواهی را برای تمامی قربانیانِ جمهوری اسلامی توسط کمیتههای حقیقتیاب از طریق تشکیل دادگاههای عادلانه و بی طرف با امکان دسترسی آزادانه به وکیل مستقل و انتخابی فراهم میکند.

این منشور با واکنش کاربران در توییتر همراه بوده است. عدهای از کاربران از عدم استفاده از پرچم شیر و خورشید و نماد مشت گره کرده انتقاد کردهاند و عدهای بر صبر و تداوم مبارزه برای گذار نظام جمهوری اسلامی تاکید دارند.

مشت دست یا شیر و خورشید

کاربری به نام سلیمان سما در توییتی معتقد است که لوگوی مشت گره‌کرده او را به یاد یک جنبش چپ‌گرا می‌اندازد و در طراحی این لوگو «بدسلیقگی» و «کپی کاری» به چشم می‌خورد و فاقد اصالت (ایرانی) است. 

ویافزودهاست: «ما این همه نشانها و سمبلهای میهنی داریم. از شیر و خورشید، پاسارگاد، درفش کاویانی و شجاعت زنان ایرانی میشد الهام گرفت

شهاب پریانچی نیز دیگر کاربر توییتر در واکنش نوشته است: «آن نماد کهن شیر و خورشید را که بر جان و دل ما نقش بسته است، با هیچ داس و چکش و مشت گرهکرده سرخ و سیاهی نمیشود؛ جایگزین کرد

امیر حسین اعتمادی که در توییتر به عنوان «فعال سیاسی» خود را معرفی کرده نیز اظهار داشته است: «ضمن استقبال از انتشار منشور، باید این نکته بدیهی را یادآور شد که آنچه در این منشور آمده، باورهای مشترک امضاکنندگان آن است. قانون اساسی و قوانین عادی که مبنای حکمرانی در ایران آزاد فردا خواهند بود، بر اساس رای اکثریت مردم در مجلس موسسان و پارلمان منتخب مردم تدوین و تصویب خواهد شد

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی