Search
Asset 2

قطار تورم در ایران ترمز برید

(Photo by ATTA KENARE/AFP via Getty Images)
(Photo by ATTA KENARE/AFP via Getty Images)

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهای در دیماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۱.۳ درصد رسیده است.

به این ترتیب خانوارهای ایرانی در دیماه سال جاری به طور میانگین ۵۱.۳ درصد بیشتر از دیماه سال گذشته برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند.

نرخ تورم نقطهای دیماه ۱۴۰۱، در مقایسه با ماه قبل ۲.۸ واحد درصد افزایشیافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۳.۹ واحد درصدی به ۶۹.۲ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۳ واحد درصدی به ۴۱.۲ درصد رسیده است.

همچنین بررسیهای مرکز آمار نشان میدهد که تورم سالانه نیز افزایش یافته و تورم ۱۲ ماه منتهی به دیماه نسبت به دور مشابه پارسال نیز ۴۶.۳ درصد بوده است. این رقم نسبت به ماه قبل ۱.۳ واحد درصد افزایش را نشان میدهد.

تورم ماهانه دی ۱۴۰۱ نیز به ۴.۳ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.

تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۴.۱ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۴.۵ درصد بوده است.

تورم دیماه امسال یک رکورد ۲۷ساله را شکسته است. از سال ۱۳۷۴ تاکنون سابقه نداشته که در دیماه تورم تا سطح ۴.۳ درصد برسد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که معمولاً دیماه نوعی جمعبندی قیمتها در طول یکسال گذشته است.

اعلام تورم ۵۱.۳ درصدی دیماه در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که آمارهای رسمی واقعی نیست و مرکز آمار نرخ تورم را کمتر از رقم حقیقی آن اعلام میکند.

مهدی ابوطالبی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در همین رابطه و با اشاره به اینکه نرخ تورم واقعی در کشور مشخص نیست و هیچ یک از دستگاههای مسئول در این زمینه قادر به اعلام نرخ تورم واقعی در نظام اقتصادی ایران نیستند، خاطرنشان کرد: کیفیت آمارگیری بسیاری از مراجع اقتصادی همچون مرکز آمار ایران و یا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچون گذشته بالا نیست و مصلحت اندیشیها باعث شده گردش آزاد اطلاعات مختل شود.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی