logo_eet

هیئت نظارت متا: پست‌های حاوی عبارت «مرگ بر خامنه‌ای» در فیس‌بوک و اینستاگرام نباید حذف شود

(LIONEL BONAVENTURE/AFP via Getty Images)
(LIONEL BONAVENTURE/AFP via Getty Images)

هیئت نظارت بر متا، با انتشار حکمی اعلام کرد که انتشار عبارت «مرگ بر خامنهای» قانون منع تهدیدهای خشونتآمیز شرکت متا را نقض نمیکند.

این هیئت در حکم خود که امروز ۱۹ دیماه منتشر شد عنوان کرد که عبارت «مرگ بر خامنهای» غالبا در واکنش به سرکوب خشونتآمیز اعتراضات سراسری مردم ایران که توسط علی خامنهای رهبری شده است به کار میرود.

در این حکم عنوان شده است که باتوجهبه وضعیت سیاسی و زبان ایرانیان، باید درک کرد که «مرگ بر خامنهای» یک شعار سیاسی است نه یک تهدید معتبر برای کشتن.

این حکم در پی شکایت بابت حذف یک پست حاوی این شعار در فیسبوک صادر شده است. به گفته هیئت نظارت متا، حذف اینگونه پستها با «مقررات داخلی، ارزشها، و مسئولیتهای حقوق بشری» این شرکت همخوانی ندارد.

پیشتر گزارشهای متعددی از احتمال نفوذ عوامل جمهوری اسلامی در سیستم تحلیل محتوای فارسی اینستاگرام و فیسبوک منتشر شده بود که شرکت متا بهعنوان مالک این دو پلتفرم این اتهامها را رد کرده بود.

شرکت «تلاس اینترنشنال» مسئولیت نظارت بر پستهای منتشرشده در اینستاگرام و فیسبوک را بر عهده دارد و پس از شروع اعتراضهای سراسری در شهریورماه بسیاری از چهرههای سیاسی و مطبوعاتی از حذف پستهای سیاسی خود در این دو پلتفرم خبر دادند.

حتی بامداد اسماعیلی، خبرنگار مقیم آلمان، به بیبیسی فارسی گفته است یک ایرانی کارمند «تلاس اینترنشنال» از تماس شخصی مرتبط با حکومت ایران با خود خبر داده و افزوده است: در ازای پول سنگینی از من میخواستند چیزهایی را که میگویند پاک کنم یا تغییراتی که آنها میخواهند اعمال کنم.

بااینحال، شرکت متا در واکنش به طرح اتهام نفوذ جمهوری اسلامی در شرکت ناظر بر محتوای اینستاگرام گفت: هیچ وابستگی یا ارتباطی میان شرکت تلاس اینترنشنال و حکومت ایران وجود ندارد.

اخبار مرتبط