Search
Asset 2

اخبار آبان ۱, ۱۳۹۱

سیاه‌‌‏باز تئاتر ایران در بستر بیماری

تنها بازمانده تئاترسیاه‌‌‏بازی ایران دربستر بیماریست. سعدی افشارهنرمند برجسته و توانای نمایشهای سیاه‌‌‏بازی وتخت‌‌‏حوضی پس ازانجام عمل جراحی درناحیه کمراین‌‌‏ روزها در انزوا درخانه خود بستریست. وی که اواسط شهریورماه براثر پوکی استخوان دچارشکستگی درمهره‌‌‏های کمرشد ابتدا دربیمارستان سینا بستری وسپس در ۱۳ مهرماه دربیمارستان مهراد تحت عمل جراحی قرارگرفت.

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی