Asset 2

خرداد ۱, ۱۳۹۹

رژیم چین برای پنهانکاری پاسخگو باشد فرهنگ فساد و جنایت در حزب کمونیست چین ایستادگی در برابر رژیم چین فعالیت‌های تهاجمی در عرصه بین‌الملل

مدارک جدید از مخفی‌کاری حزب کمونیست چین درباره شیوع ویروس کرونا حکایت دارند

نوشته: مینگ هویی حزب کمونیست چین اصرار دارد که هیچ‌گونه اطلاعاتی را درباره شیوع ویروس کرونا مخفی نکرده است، اما مدارک اساسی دیگری کشف شده‌اند که این ادعای حزب را بی‌اعتبار می‌کنند. مطالب زیر برخی از این شواهد هستند. سندی که کمیسیون سلامت ملی در ۳ژانویه صادر کرد در ۳ژانویه۲۰۲۰،

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی