logo_eet

فرانسه تهدید کرد: اقدامات جمهوری اسلامی بی‌پاسخ نمی‌ماند

(Filip Singer - Pool / Getty Images)
کاترین کولونا-وزیر خارجه فرانسه
(Filip Singer - Pool / Getty Images) کاترین کولونا-وزیر خارجه فرانسه

وزارت خارجه فرانسه با احضار کاردار جمهوری اسلامی در پاریس به وی هشدار دارد اقدامات جمهوری اسلامی بیپاسخ نمیماند.

وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه روز شنبه کاردار ایران در پاریس را به دلیل اعدام یک تبعه انگلیسیایرانی متهم به جاسوسی احضار کرد.

در این بیانیه آمده است که به دیپلمات جمهوری اسلامی هشدار داده شده که نقض مکرر قوانین بینالمللی توسط حکومت ایران، بهویژه دررابطهبا رفتار با اتباع خارجی که خودسرانه بازداشت میشوند بدون پاسخ نمیماند.

پیش از فرانسه نیز نخستوزیر و وزیر خارجه بریتانیا نیز با اعتراض به اعدام علیرضا اکبری، اعلام کردند این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند.

از سوی دیگر سازمان عفو بینالملل اعدام علیرضا اکبری را «تهاجم نفرتانگیز» مقامات جمهوری اسلامی به حق حیات دانست و استفاده از مجازات اعدام را تحت هر شرایطی هولناک خواند.

این سازمان حقوق بشری افشای جزئیاتی از شکنجه اکبری برای گرفتن اعتراف اجباری شامل استفاده اجباری از داروهای شیمیایی و نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی را وحشتناک خواند.

سازمان عفو بینالملل از دولت بریتانیا خواست که در مورد ادعاهای مطرح شده در مورد شکنجه این شهروند ایرانی بریتانیایی تحقیق کرده و با اقدامات حقوقی قضایی درباره تمام مقامات جمهوری اسلامی مشکوک به دستداشتن در این جنایات وارد عمل شود و در صورت وجود مدارک قابلقبول و کافی، حکم بازداشت آنها را صادر کند.

این تحولات در حالی رخ میدهد که تعدادی از نمایندگان پارلمانهای کشورهای اروپایی و همچنین اعضا پارلمان اروپا خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی این اتحادیه هستند و در مقابل به نظرمیرسد برخی دولتهای اروپایی نیز نگران واکنش جمهوری اسلامی نسبت به این اقدام و تأثیر آن بر شهروندان اروپایی و ایرانیان دارای تابعیت دوگانه باشند که با اتهامهای مختلف در زندان‌‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند.

اخبار مرتبط