logo_eet

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از احتمال اخراج سفرای جمهوری اسلامی خبر داد

(TASNIM)
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
(TASNIM) محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از احتمال اخراج سفرای جمهوری اسلامی از برخی کشورها و احضار سفرای این کشورها از تهران به پایتختهایشان خبر داد.

سیدمحمد صدر که طی سالیان طولانی در مناصب مختلف جمهوری اسلامی حضور داشته است گفت: اگر برخی سیاستهای نادرست در داخل ادامه پیدا کند این احتمال وجود دارد که با تحریم دیپلماتیک هم روبهرو بشویم که به معنی اخراج سفرای ما از برخی کشورها و احضار سفرای این کشورها از تهران به پایتختهایشان است.

وی شرایط در حوزه سیاست خارجی را بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت: این شرایط خطرناک پس از اعدامهایی که صورتگرفته تشدید شده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در چند روز اخیر کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا و از همه مهمتر پاپ فرانسیس (رهبر کاتولیکهای جهان) که معمولاً در این مسائل ورود نمیکرد، اعدامهای صورتگرفته در ایران را محکوم کردند.

وی همچنین با ابراز نگرانی از احتمال اعمال مجدد تحریمهای بینالمللی علیه ایران گفت: در حال حاضر خطر امنیتیشدن دوباره پرونده ایران (در شورای امنیت سازمان ملل) بسیار جدی است. درصورتیکه این اتفاق تکرار شود، قطعنامههای شورای امنیت که با برجام اجرای آنها متوقف شده بود دوباره قابلاجرا میشوند و ایران تحت تحریمهای بینالمللی قرار میگیرد. در چنین شرایطی ایران دچار انزوای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و بینالمللی میشود و این انزوا مقدمه مسائلی خواهد شد که امیدوارم هرگز به آن مرحله نرسیم.

اخبار مرتبط