logo_eet

علیرضا اکبری مشاور دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی اعدام شد

(SOCIAL MEDIA)
علیرضا اکبری
(SOCIAL MEDIA) علیرضا اکبری

قوه قضاییه جمهوری اسلامی، امروز ۲۴دیماه، از اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری، مقام پیشین وزیر دفاع و مشاور علی شمخانی خبر داد.

اکبری به اتهام افساد فیالارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس، توسط ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود.

اکبری ۶۱ساله، در دولت اصلاحات، معاون علی شمخانی، وزیر دفاع ایران و همچنین مدتی مشاور او در زمان دبیری شورایعالی امنیت ملی بود.

گفته میشود، علیرضا اکبری در سال ۱۳۸۲ از وزارت دفاع بازنشسته شده و در سال ۱۳۸۸ از طریق ویزای سرمایهگذاری و کارآفرینی به بریتانیا مهاجرت کرده بود و در نهایت در سال ۹۸، روند مهاجرت او تکمیل شد و تابعیت بریتانیا را اخذ کرد.

گزارشها حاکی است که علیرضا اکبری در سال ۱۳۹۸ به دعوت علی شمخانی به ایران باز میگردد و از آن به بعد در اختیار وزارت اطلاعات بوده و پیش از بازداشت چندین نوبت در خانههای امن وزارت اطلاعات و هتلها، مورد بازجویی قرار گرفته بود.

بهتازگی یک فایل صوتی از او منتشر شده بود که در آن اتهامهای امنیتی علیه خود را رد کرد و گفت هیچ مدرکی علیه او وجود ندارد و بیش از ۱۰ ماه زیر شکنجه و بازجویی بوده و تحتفشار و داروهای روانگردان ساعتها اقرارهای ساختگی از او گرفته شده است.

پس از آن برخی از وبسایتهای نزدیک به حکومت ویدئویی کوتاه و تقطیع شده از اعترافات آقای اکبری پخش کرده بود. در این ویدئو تقطیع شده صحبتهایی از او دررابطهبا چگونگی جذب او به سرویس اطلاعاتی انگلیس منتشر شد. مشخص نیست این اعترافات در چه شرایطی از علیرضا اکبری گرفته شده است.

اخبار مرتبط