logo_eet

هشدار آمریکا به رژیم چین درباره فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی

ند پرایس,سخنگوی وزارت خارجه آمریکا (WIKIMEDIA)
ند پرایس,سخنگوی وزارت خارجه آمریکا (WIKIMEDIA)

همزمان با سفر ابراهیم رئیسی به چین، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به پکن درباره فعالیتهای مخرب اتمی و تروریستی جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت چالشهای حکومت ایران بر چین نیز اثر خواهد گذاشت.

ند پرایس در مورد سفر ابراهیم رئیسی به چین گفت: «ما فکر میکنیم که مهم است که بقیه جهان این مسئله را شفافسازی کند که پیشرفتهای هستهای ایران، تلاشهای این کشور برای صدور تروریسم و نفوذ بد در سراسر منطقه و احتمالاً فراتر از آن، چیزی نیست که هیچ کشوری باید تحمل کند و مطمئناً از چنین چیزی حمایت نخواهند کرد

وی با اشاره به همکاری کشورهای ۱+۵ در مذاکرات هستهای با جمهوری اسلامی گفتزمانی نهچندان دور، آمریکا تلاش هماهنگی برای تعامل با جمهوری خلق چین در زمینه برنامه هستهای ایران انجام داد، دقیقاً به این خاطر که کشورهای ما (آمریکا و چین) آن را چالشی برای خود میدانند

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادامه داد: «این همکاریها به این دلیل بود که برنامه هستهای ایران چالشی برای آمریکا، همچنین برای چین ایجاد میکند. »

پرایس در ادامه افزود که چالشهای دیگر ناشی از جمهوری اسلامی بر چین نیز اثر میگذارند، همانطور که چالشهایی برای نظام بینالمللی وجود دارند که چین در آنها نقش دارد و موجب نگرای جدی ماست. هر کشوری باید ماهیت روابطش با چین را مشخص کند.

این در حالی است که ابراهیم رئیسی که به دعوت رهبر حزب کمونیست چین به این کشور سفرکرده است، صبح سهشنبه بهوقت محلی، وارد فرودگاه بینالمللی پکن شد و از سوی وزیر فرهنگ و گردشگری چین مورد استقبال قرار گرفت.

دیدار با رئیسجمهور چین و امضای اسناد مهم همکاریهای دوجانبه در حضور رؤسای جمهور دو کشور و همچنین دیدار نخستوزیر و رئیس کنگره ملی خلق چین با رئیسی از جمله برنامههای نخستین روز سفر رئیسجمهور در این سفر سهروزه است.

اخبار مرتبط