logo_eet

گاردین: تحقیق پلیس بریتانیا در مورد عطاالله مهاجرانی به اتهام حمایت از تروریسم

(HENGHAMEH FAHIMI/AFP via Getty Images)
عطاالله مهاجرانی
(HENGHAMEH FAHIMI/AFP via Getty Images) عطاالله مهاجرانی

روزنامه بریتانیایی گاردین خبر داد که پلیس این کشور در حال بررسی یک پرونده قانونی است که عطاالله مهاجرانی، معاون نخستوزیر و وزیر سابق فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی را به «تشویق تروریسم» متهم میکند.

بنا بر گزارشی که گاردین منتشر کرده مهاجرانی که اکنون در بریتانیا اقامت دارد به حمایت از «فتوای قتل سلمان رشدی» در دورانی که معاون نخستوزیر و معاون پارلمانی رئیسجمهوری بود، متهم شده است.

چهار ماه پس از گشایش این پرونده، پلیس به کسانی که این اتهام را مطرح کردهاند گفته است که این مسائل پیچیده است و نیازمند منابع قابل توجه و زمان بیشتر برای بررسی است.

یک وکیل حقوق بشر ایرانی به نام کاوه موسوی، و یک وکیل بریتانیایی به اسم ربکا مونی، در ماه اوت شکایتی طولانی علیه مهاجرانی ارائه کردند.

آنها عنوان کردند که مهاجرانی در دهه اول عمر جمهوری اسلامی معاون نخستوزیر و معاون پارلمانی و سپس در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی معاون حقوقی رئیسجمهوری اسلامی ایران بود؛ دورهای که صدها نفر از مخالفان حکومت در اروپا به دستور جمهوری اسلامی ترور شدند.

آنها ادعا میکنند که وی هیچ تلاشی برای متوقف کردن قتلها انجام نداده است و از زمانی که در لندن زندگی میکند، بارها از قاسم سلیمانی بهعنوان قهرمان ملی ایران و اسلام تمجید کرده است.

در شکایتی که علیه مهاجرانی مطرح شده به کتابی که او در سال ۱۳۶۸ با نام «نقد توطئه آیات شیطانی» منتشر کرده اشاره شده است.

این کتاب که با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی چاپ شده فتوای روحالله خمینی علیه سلمان رشدی را تایید و آن را توجیه میکند. مهاجرانی در این کتاب علناً فتوای خمینی را حمایت، تشویق و تبلیغ کرده و از مسلمانان میخواهد تا رشدی را به قتل برسانند.

این وکلا مدعی شدهاند که عبارات مندرج در کتاب مهاجرانی روشن میکند که نظر او این است که فتوا از نظر شرعی موجه و غیر قابل فسخ است.

کاوه موسوی به گاردین گفته است که اگر فردی مانند مهاجرانی دستگیر شود، معادل انفجار هستهای در مقر سپاه خواهد بود، زیرا این بدان معناست که حتی یک نفر از آنها در امان نخواهند بود و آنها متوجه خواهند شد که قوانین کیفری بینالمللی هیچ عفو را مجاز نمیداند.

اخبار مرتبط