logo_eet

فایننشال تایمز: اروپا در حال بررسی حقوقی تروریستی اعلام‌ کردن سپاه

(Toby Melville/Getty Images)
(Toby Melville/Getty Images)

روزنامه فاینشنال تایمز گزارش داد که اتحادیه اروپا در حال بررسی گزینههای قانونی برای شناسایی سپاه پاسداران ایران به عنوان یک سازمان تروریستی است.

این روزنامه بریتانیایی این اقدام اتحادیه اروپا را یک چرخش سیاسی بزرگ خواند که میتواند به هرگونه امید برای احیای توافق هستهای با جمهوری اسلامی که با هدف جلوگیری از توسعه فعالیتهای تهران برای تولید سلاح هستهای شکلگرفته بود، از بین برود.

به نوشته فایننشنال تایمز، این اقدام که حمایت فرانسه و آلمان را با خود دارد، در واکنش به ارایه پهپادهای جنگی به روسیه برای استفاده در حمله به اوکراین و سرکوب خشونتبار اعتراضات داخلی ایران صورت گرفته است.

چهار مقام آگاه به فایننشال تایمز گفتند که پاریس و برلین در نشست وزرای خارجه هفته گذشته حمایت خود را از این اقدام ابراز کردند.

 سرویس حقوقی اتحادیه اروپا طی سه هفته آینده پیشنویسی در مورد قانونیبودن قرار دادن سپاه در لیست گروههای تروریستی برای پایتختهای ۲۷ کشور این اتحادیه ارسال خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبهای گفته است که برخی از کشورهای عضو از این پیشنهاد حمایت میکنند و بسیاری موافق خواهند بود.

به نوشته نجمه بزرگمهر نویسنده این گزارش، برای دولتهای اروپایی بسیار غیرعادی است که ارتش یک کشور دیگر را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنند و حمایت از این اقدام نشاندهنده «موضع سختگیرانه» پایتختهای غربی در برابر جمهوری اسلامی است.

بریتانیا اکنون در حال بررسی موضوع قرار دادن سپاه بهعنوان قدرتمندترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی در لیست گروههای تروریستی است و دولت ترامپ در سال ۲۰۱۹ سپاه را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.

با اینحال وزارت خارجه آلمان گفته است که علاوه بر موانع سیاسی، موانع قانونی مهمی در مقابل نامگذاری سپاه بهعنوان یک گروه تروریستی وجود دارد.

این روزنامه به نقل از یک مقام فرانسوی نوشته است که پاریس علاقمند است که بهجای کلیت سپاه، تنها بخشهایی خاص از این نهاد تروریستی معرفی شود. به نظر میرسد که اشاره وی به فعالیتهای سپاه قدس است که شاخه نظامی برون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است.

مواضع آلمان و فرانسه به این دلیل مهم است که این دو کشوردر کنار بریتانیا، روسیه و چینامضاکنندگان توافق هستهای ۲۰۱۵ بین تهران و قدرتهای جهانی هستند.

دولتهای غربی به دنبال جداکردن مذاکرات هستهای از سایر نگرانیهای مرتبط با جمهوری اسلامی هستند، زیرا بر این باورند که برجام بهترین فرصت برای جلوگیری از توسعه ظرفیت تهران برای تولید سلاحهای هستهای است.

اما این وضعیت تغییر کرده است؛ زیرا غرب از تصمیم حکومت ایران برای فروش سلاح به روسیه و سرکوب معترضان خشمگینتر شده است.

روزنامه فاینشنال تایمز در ادامه به مواضع جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال قرارگرفتن سپاه در لیست گروههای تروریستی پرداخت و نوشت: «بورل هشدار داده که اگر اتحادیه اروپا سپاه را تروریستی اعلام کند، چشمانداز مذاکرات مربوط به برجام، از بین خواهد رفت

بورل گفت: «برجام نمرده، اما کاملاً متوقف شده است و تروریستی اعلامشدن سپاه از سوی کشورهای اروپایی کار برای احیای برجام را دشوارتر میکند

وی همچنین عنوان کرد که «اگر رژیم ایران اینقدر بد است، ما باید سعی کنیم، از دستیافتن این رژیم به سلاح هستهای جلوگیری کنیم و برای این هدف من راهی جز اجرای برجام بلد نیستم

اخبار مرتبط