logo_eet

ایجاد محدودیت برای زنان ایران؛ خروج زنان از کشور بدون اجازه سرپرست ممنوع شد

(WIKIMEDIA)
(WIKIMEDIA)

کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه لایحهای را برای ممنوعیت خروج زنان ایرانی از کشور بدون اجازه سرپرست، تصویب کرد.

کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: «طبق مصوبه این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام میشود

تا پیشازاین و مطابق با بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، خروج زنان متأهل از کشور منوط به موافقت کتبی شوهر میشد. این بدان معنی بود که دختران بالای ۱۸ سال و زنان مطلقه و بدون شوهر نیازی به اجازه سرپرست برای خروج از کشور نداشتند.

در صورت اجراییشدن مصوبه جدید مجلس، دختران مجرد بالای هجده سال و زنانی که از همسرانشان طلاق گرفتهاند نیز باید با اجازه «سرپرست» از کشور خارج شوند.

انتشار این خبر واکنش کاربران فضای مجازی را برانگیخت.

آذر منصوری دبیرکل یکی از احزاب جمهوری اسلامی، با اشاره به این طرح در توییتر نوشت: «این یعنی کمترین دریافتی از جنبش زن زندگی آزادی ندارید و همچنان اصرار بر رقابت با طالبان در تشدید قوانین تبعیضآمیز علیه زنان ایران دارید

کاربری دیگر نیز نوشتبا هزینهٔ زیاد همایش زنان تأثیرگذار برگزار کردند و از آزادی مثالزدنی زنان در ایران حرف زدند و چند روز بعد هم تصویب کردند که خروج زنان از کشور فقط با اجازهٔ سرپرست ممکن خواهد بود تا همه بفهمند که وقتی میگویند زنان در ایران آزاد هستند راست میگویند

طی سالهای گذشته قانون «خروج زنان متأهل با اجازه همسر» با مخالفتهای فراوانی روبرو بوده و بسیاری از زنان بهواسطه همین قانون با مشکلات زیادی روبرو شده بودند.

معروفترین آنها زنان ورزشکاری هستند که طی این سالها به دلیل مخالفت همسرانشان اجازه شرکت در مسابقات خارجی و همراهی با تیمهای ملی ایران را کسب نکردند.

نیلوفر اردلان فوتسالیست تیم ملی زنان ایران، زهرا نعمتی پرچمدار بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیروکمان و سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین تنها چند نمونه از این زنان ورزشکار بودند.

اکنون مجلس جمهوری اسلامی، با قانونی جدید قصد دارد آزادیهای زنان را بیشازپیش محدودتر کند.

اخبار مرتبط