Search
Asset 2

دیدبان حقوق بشر: جمهوری اسلامی بیش از ۱۵ هزار نفر را در جریان اعتراضات بازداشت کرده است

(Photo by Getty Images)تظاهرات در ایران
(Photo by Getty Images) تظاهرات در ایران

سازمان دیدبان حقوق بشر در بخشی از گزارش سالانه خود که امروز ۲۲ دیماه منتشر شد به موضوع نقض حقوق بشر در ایران پرداخت و به خشونت بیش از حد در سرکوب اعتراضهای چهار ماه گذشته اشاره کرد.

در این گزارش عنوان شده که جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضهایی که از سپتامبر ۲۰۲۲ در ایران آغاز شد از نیروی «قهریه کشنده و بیش از حد» استفاده کرده است.

این گزارش، اعتراضهای سراسری در ایران به دنبال قتل مهسا امینی را اعتراض به نماد سرکوب خواند و گفت: این تنها اعتراض نسل جدید نیست بلکه بازتاب ناامیدی نسلهای گذشته است، مردمی خسته از زندگی بدون حقوق اساسی، و تحت حاکمیت کسانی که بیرحمانه رفاه مردم خود را نادیده میگیرند.

در بخش دیگری از این گزارش ۷۱۲ صفحهای که عملکرد حقوق بشری در حدود ۱۰۰ کشور را مورد بررسی قرار میدهد آمده است: حکومت ایران صدها فعال را با اتهامات واهی زندانی کرده است، و در محاکمههایی بهشدت نامنصفانه دست به صدور احکام اعدام زده است.

به گفته این سازمان حقوق بشری، مقامات ایران بیش از ۱۵ هزار معترض را دستگیر کردهاند و هزاران نفر از آنها را در زندانهای پر از جمعیت نگهداری کرده و آنها را از حقوق خود برای دادرسی عادلانه محروم کردهاند. این عده شامل صدها نفر از مدافعان حقوق بشر، فعالان، روزنامهنگاران، و وکلایی میشود که بهخاطر مخالفت مسالمتآمیز یا حمایت از اعتراضات دستگیر شدهاند.

بر اساس گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر، مقامات جمهوری اسلامی همچنین گذرنامههای دهها چهره شناختهشده از جمله بازیگران و ورزشکاران را ضبط و آنها را ممنوعالخروج کردهاند.

دیدهبان حقوق بشر پیشازاین استفاده از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت از جمله آزار جنسی بازداشتشدگان را مستند کرده است و استفاده نیروهای امنیتی از شاتگان، تفنگ جنگی، و هفتتیر علیه معترضان در موقعیتهایی عمدتاً مسالمتآمیز و اغلب پر از جمعیت را ثبت کرده است. تا ۱۴ نوامبر گروههای حقوق بشری در حال تحقیق روی مرگ گزارششده ۳۴۱ معترض از جمله ۵۲ کودک بودند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی