Search
Asset 2

پیش‌ بینی بانک جهانی از کاهش رشد اقتصادی ایران طی ۲ سال آینده

(Photo STR/AFP via Getty Images)
(Photo STR/AFP via Getty Images)

بانک جهانی پیشبینی کرد که شرایط اقتصادی ایران طی دو سال آینده وخیمتر شده و کشور با کندی رشد اقتصادی و تورم بالا روبرو خواهد بود.

بانک جهانی در تازهترین گزارش خود، اعلام کرد که اقتصاد ایران کندتر از برآوردهای قبلی پیش میرود و بهاینترتیب در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی ایران ۲.۲ درصد و در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی به ۱.۹ درصد کاهش مییابد.

این در حالی است که بانک جهانی در برآورد پیشین خود از اقتصاد ایران پیشبینی کرده بود که رشد اقتصادی در ایران طی سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد خواهد رسید.

البته بانک جهانی توضیح داد که این کاهش تحتتأثیر پیشبینی افت درآمدهای نفتی ایران به دلیل رقابت با روسیه در بازار نفت آسیا و همچنین افت رشد شرکای اقتصادی اصلی کشور رخ داده است.

دادههای این گزارش نشان میدهد متوسط تورم کشورهای صادرکننده نفت اواخر سال ۲۰۲۲ حدود ۴ درصد و متوسط تورم در کشورهای واردکننده نفت نزدیک به ۱۰ درصد بوده است. با این حال، پیشبینیشده است که در سال مالی ۲۰۲۳۲۰۲۴ نرخ تورم در ایران به ۴۴ درصد برسد.

این در حالی است که ابراهیم رئیسی در ۳۰ اردیبهشتماه، رشد اقتصادی را یکی از اولویتهای خود خواند و وعده رشد ۸ درصدی این شاخص اقتصادی را داده بود.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی