Asset 2

کوین مک‌کارتی به‌ عنوان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شد

(Photo by OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images)
(Photo by OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images)

مجلس نمایندگان آمریکا، بامداد امروز ۱۷ دی، بعد از ۱۵ بار رأیگیری، کوین مککارتی نماینده جمهوریخواه مجلس را بهعنوان رئیس این نهاد قانونگذاری امریکا برگزید.

مککارتی که طی چند روز گذشته بارها برای کسب این صندلی تلاش کرده بود هر بار با عدم همراهی برخی از اعضای حزب جمهوریخواه ناکام مانده بود؛ اما در نهایت موفق شد با کسب ۲۱۶ رای در مقابل رقیبش «حکیم جفریز»، نامزد حزب دموکرات که ۲۱۲ رای بدست آورده بود پیروز شده و بهعنوان رئیس جدید مجلس نمایندگان برگزیده شود.

برخی از این رأیگیریها با تنش همراه بود و در یک مورد نیز به اخراج یکی از نمایندگان از نشست منجر شد.

مک کارتی نماینده ایالت کالیفرنیا است و در این رای گیریها از حمایت دونالد ترامپ برخوردار بود؛ اما این حمایت نتوانست راه رسیدن وی به ریاست مجلس نمایندگان را برای وی هموار کند.

برخی از جمهوری خواهان محافظهکار طی این مدت با ریاست وی بر مجلس نمایندگان مخالفت کرده بودند؛ اما نهایتا او توانست تنها با چهار رای بیشتر از رقیبش «حکیم جفریس» که نامزد حزب دمکرات بود پیش افتاده به این ترتیب تکلیف ریاست مجلس نمایندگان روشن شود.

کسی که این مقام را برعهده دارد، بعد از رئیسجمهور و معاون رئیسجمهور، سومین مقامی است که در غیاب دو نفر دیگر، ریاست کشور را به دست میگیرد.

البته پیروزی وی به این دلیل بود که طی مذاکرات فراوان میان جمهوریخواهان بالاخره ۶ تن از مخالفان مک کارتی موافقت کردند که بهجای رای دادن به رقیب او، اصلا رای ندهند.

یکی از موانع سر راه انتصاب مککارتی این بود که برخی از نمایندگان جمهوریخواه معتقد بودند او بهاندازه کافی به دونالد ترامپ وفادار نیست و همچنین عنوان کرده بودند که او در مواردی از جمله بودجه و مسائلی دفاعی و امنیتی، مواضع چندان محکمی علیه حزب دموکرات از خود نشان نداده است.

رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا در یکی از اولین اظهار نظرهایش بعد از رسیدن به این مقام گفت: سیستم آمریکایی بر اساس کنترل و تعادل ایجاد شده و زمان آن فرارسیده که مجلس ترمز و تعادلی در برابر سیاستهای رئیسجمهوری باشد. او اولویت جمهوریخواهان در دوره جدید کنگره را رسیدگی به مسئله مهاجران و کاهش هزینههای دولت ذکر کرد.

پس از آنکه جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای ایالات متحده آمریکا اکثریت مجلس نمایندگان را از دموکراتها پس گرفتند، قصد داشتند بهسرعت در صدد شروع به کار این مجلس برآیند تا هرچه زودتر صفآرایی خود در برابر دولت بایدن را شکل دهند. زیرا کنترل جمهوریخواهان بر مجلس میتواند به این حزب قدرت دهد تا دستور کار قانونگذاری جو بایدن، رئیسجمهوری دموکرات را ناکام بگذارد.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی