logo_eet

شهرداری نوفل‌لوشاتو برای همیشه نام خمینی را از این شهرک حذف کرد

(PUBLIC DOMAIN)
نوفل‌لوشاتو
(PUBLIC DOMAIN) نوفل‌لوشاتو

شهرداری نوفللوشاتو در تصمیمی جدید، نصب عکس و پوستر درباره اقامت روحالله خمینی و برگزاری هرگونه مراسم در این مورد را ممنوع اعلام کرد.

روزنامه «لیبراسیون» با انتشار گزارشی در این رابطه با عنوان «میراث مزاحم آیتالله خمینی در نوفللوشاتو» نوشت: «شبح خمینی دیگر برای عذاب دادن نوفللوشاتو بازنمیگردد و شهرداری نوفللوشاتو برای همیشه نام روحالله خمینی را از این بخش حذف کرد

شهرداری نوفللوشاتو با صدور حکمی اعلام کرد که این بنای یادبود فقط در ستایش خمینی و جمهوری اسلامی ایران نبوده، بلکه ستایشگر جنایات نظام جمهوری اسلامی ایران و نقض مکرر حقوق بشر در این کشور و به همین خاطر نقض کرامت انسانی نیز بوده است.

لیبراسیون میافزاید درحالیکه نگاه جهانیان متوجه سرکوب و اعدامهای روزمره در ایران است، شهرداری نوفللوشاتو قصد داشته با تصمیم اخیر خود نام خمینی را از این شهرک برای همیشه پاک کند و بگوید که نوفللوشاتو زمانی نیز اقامتگاه رماننویس و داستاننویس معروف «مرگُریت دوراس» در اواسط قرن گذشته نیز بوده است.

این روزنامه به نقل از یکی از ساکنان نوفللوشاتو نوشته است: «دیگر نمیخواهیم نوفللوشاتو به اسم خمینی آمیخته باشد. خمینی تصادفاً اینجا آمد و میخواهیم این گذشته را برای همیشه فراموش کنیم

روز ششم بهمنماه، تابلوی یادبود روحالله خمینی در نوفللوشاتو که حاوی تصویر از او و نوشتههایی به زبان فارسی و فرانسه بود توسط یک فرد ناشناس تخریب شد.

اکنون وکیل شهرداری نوفللوشاتو اعلام کرد: «ازآنجاکه بنای یادبود خمینی دیگر از بین رفته است، بنابراین دیگر نیازی به اجرای حکم شهرداری هم نیست

شهرداری نوفللوشاتو درعینحال نصب دوبارۀ یک بنای یادبود در ستایش خمینی را ممنوع اعلام کرده و تصمیم گرفته است که در دفاع از جنبش «زن، زندگی، آزادی» یک اثر هنری در این شهرک نصب کند.

اخبار مرتبط