Asset 2

هشدار یک کارشناس نسبت به عوارض جدی واکسن‌های فایزر و مدرنا

(CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)
واکسن‌های فایزر و مدرنا
(CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images) واکسن‌های فایزر و مدرنا

«رتسف لوی»، استاد مؤسسه فناوری ماساچوست گفت: «تزریق واکسن کووید ۱۹ mRNA به دلیلسطح بیسابقهای از آسیب، از جمله مرگ جوانان و کودکانباید فوراً متوقف شود

پروفسور «رتسف لوی»، با اشاره به یافتههایی مبنی بر ارتباط واکسنهای mRNA با بیماری میوکاردیک (التهاب عضلات قلب)، به نسخه انگلیسی اپک تایمز گفت: «این دیگر یک نظریه نیست، اینها حقایق اثبات شدهای هستند که اساساً هرگونه نظریه در مورد ایمنی این واکسنها را تضعیف میکند

واکسنهای فایزر بیواِنتک و مدرنا که توسط شرکتهای آمریکایی تولید و در بسیاری از کشورها برای مقابله با کرونا توزیع شدند بر اساس فناوری mRNA ساخته شدهاند.

«رتسف لوی» بیش از ۳۰ سال است که در زمینه مدیریت ریسک در حوزه سیستمهای سلامت و سیاستگذاریهای بخش سلامت و تحلیل و مدلسازی دادهها فعالیت میکند.

این پروفسور در نوامبر ۲۰۲۲ و با شرکت در یک برنامه تلویزیون اپک تایمز مدعی شد که بر اساس مطالعاتی که انجام داده، ارتباط معناداری بین افزایش ۲۵ درصدی حمله قلبی در جوانان اسرائیلی و واکسیناسیون گسترده کووید۱۹ در این کشور وجود دارد.

او در آن زمان با اشاره به اینکه تحقیقات بسیار بیشتری برای تایید مطالعه او لازم است این سوال را مطرح کرد آیا در حال حاضر شواهد کافی از نتیجه این مطالعه و بسیاری از مطالعات دیگر برای «توقف واکسیناسیون» داریم؟

اما پروفسور رتسف لوی دوشنبه گذشته با انتشار بیانیهای در صفحه توییتر خود گفت که اکنون به شواهد قابلتوجهی دستیافته است که نشان میدهد خطر مرگ ناشی از میوکاردیت (التهاب عضلات قلب)، ناشی از واکسنهای mRNA بیشتر از مزایای آن واکسنها است.

به گفته این محقق اکنون شواهد جمعآوریشده قطعی است و این شواهد نگرانیهای ما در مورد عوارض تزریق واکسنهای mRNA و ایست قلبی ناگهانی را تایید میکند.

این پروفسور با اشاره به تجزیهوتحلیل خود از دادههای خدمات اورژانس ملی اسرائیل که حاکی از افزایش ۲۵ درصدی «تشخیص ایست قلبی» در میان جوانان اسرائیلی در نیمه اول سال ۲۰۲۱ همزمان با کمپین گسترده دولت اسرائیل برای واکسیناسیون در این کشور گفت: «دادههای بریتانیا، اسکاتلند و استرالیا دادههای اسرائیل را تایید میکند

لوی همچنین  به دو مطالعه  دیگر در مورد اثرات نامطلوب قلبی پس از واکسیناسیون در بین جوانان سالم اشاره کرد.

بر اساس یک مطالعه بر روی ۲۰۲ دانش آموز پسر که دوز دوم واکسن را دریافت کردند، در میان این دانشآموزان یک نفر به میوپریکاردیت و چهار نفر به میوکاردیت مبتلا شدهاند.

مطالعه دیگری که در سوئیس انجام شد، گزارش داد که تقریباً ۳ درصد از جوانان واکسینه شده دچار «آسیب خفیف به سلولهای ماهیچه قلب» شدهاند.

پروفسور لوی به اپک تایمز گفت: «خطر بروز علائم قلبی عروقی غیرطبیعی و منفی پس از واکسیناسیون بین یک در ۳۰ تا یک در ۵۰ است و این آمار از نظر ایمنی مخصوصاً در میان جمعیتی از افراد جوانسالم غیرقابلقبول است

پروفسور مؤسسه فناوری ماساچوست در ادامه اجبار افراد به واکسینه شدن را یک قمار غیرمنطقی و خطرناک توصیف کرد، بهویژه باتوجهبه اینکه سویههای جدی کووید نسبت به سویههای قبلی، اثرات بسیار کمتری دارند.

به گفته «رتسف لوی» هر بار که این واکسن را دریافت میکنید روی اتفاقی که خواهد افتاد، قمار میکنید و من فکر میکنم که اجبار این نوع قمار برای افراد سالم دیوانهکننده است.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی