logo_eet

حمایت نمایندگان هر دو حزب کنگره آمریکا از تشکیل حکومت دموکراتیک در ایران

مجلس نمایندگان آمریکا(US House of Representatives)
(ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)

نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات کنگره آمریکا روز گذشته ۱۹ بهمن با صدور قطعنامهای از معترضان ایران و تشکیل حکومت دموکراتیک در ایران حمایت کردند.

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا این بار حمایت خود از اعتراضات ایران را بهگونهای انجام دادند که نشاندهنده تشدید جدی لحن کنگره آمریکا نسبت به حکومت ایران بود.

این قطعنامه بار دیگر حمایت کنگره آمریکا از یک دولت دموکراتیک در ایران را اعلام میکند و درعینحال تلویحاً از متحدان اروپایی آمریکا خواسته میشود تا با بستن کنسولگریها و فراخواندن دیپلماتهای خود به کشورشان، روابط خود را با تهران قطع کردند.

به گفته این روزنامه، اگرچه این قطعنامه نمادین است و هیچ تأثیر عملی ندارد، اما این قانون یک چیز را نشان میدهد: کنگره ایالات متحده بهسرعت در حال نزدیکشدن به یک اجماع حداقلی بین راست محافظهکار و چپ دموکرات میانهرو، در مورد موضوع ایران است.

با وجودی که طی ماههای اخیر خیلی بهندرت صدایی از جناح چپ حزب دموکرات برای احیای توافق هستهای سال ۲۰۱۵ با ایران که دولت باراک اوباما منعقد کرد شنیده شده است، ظاهراً اکثر آنها از مشارکت در این قطعنامه خودداری کردند.

به گفته ایندیپندنت، اعلامیه روز چهارشنبه دومین قطعنامه مجلس نمایندگان ایالات متحده باهدف حمایت از معترضان ایرانی و مشروعیتزدایی از رژیم ایران است که کنگره در فاصله کمتر از دو ماه از قطعنامه قبلی صادر میکند.

پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس اخلاق و اعتراضات سراسری پس از آن، دولت بایدن، علاوه بر محکومیتهای مکرر حکومت ایران و صدور بیانیههای حمایت از تظاهرات ضد حکومتی، با اعمال چندین دور تحریم علیه مقامات امنیتی که در سرکوب معترضان نقش داشتند، به این سرکوبها واکنش نشان داد.

مقامات کاخ سفید از جمله آقای بایدن گفتهاند که مذاکرات با محوریت ازسرگیری توافق هستهای ۲۰۱۵ متوقف شده است، اما هنوز مشخص نیست که استراتژی جدید دولت برای جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هستهای چیست.

اخبار مرتبط