logo_eet

درخواست تحقیق درباره نقش یک شرکت بریتانیایی در نقض حقوق بشر در ایران

(Matt Cardy/Getty Images)
(Matt Cardy/Getty Images)

سازمان «عدالت برای ایران» در نامهای از دولت بریتانیا خواسته است تا درباره همکاری شرکت بریتانیایی «تلینسل» با شرکت مخابرات ایران با هدف تسهیل دخالت جمهوری اسلامی برای رهگیری اطلاعات خصوصی کاربران و احتمال دستداشتن این شرکت در نقض حقوق بشر در ایران تحقیق کند.

بر اساس گزارش سازمان «عدالت برای ایران» درخواست این سازمان حقوق بشری، سوم بهمنماه به دست «کمی بادنوچ»، وزیر تجارت بینالملل و رئیس هیئت تجارت بریتانیا رسیده است.

در این نامه وزیر تجارت بینالملل و رئیس هیئت تجارت بریتانیا از گزارش سازمان «سیتیزن لب» درباره نقش یک شرکت بریتانیایی در تسهیل دخالت جمهوری اسلامی در ارتباطات خصوصی کاربران تلفن همراه در ایران آگاه شده است.

عدالت برای ایران از وزیر تجارت بینالملل بریتانیا خواسته است که درباره شرکت «تلینسل» (Telinsol Ltd) و مدیران آن تحقیق و تحریمهای حقوق بشری بریتانیا از جمله مسدودکردن داراییهای این شرکت و هرکسی که به فعالیتهای غیرقانونی آن مرتبط است را اجرا کند.

سازمان «سیتیزن لب» پیشتر گزارش داده بود که شرکت بریتانیایی «تلینسل» با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ایران همکاری کرده است.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که تمام ارتباطات تلفن همراه و اینترنت موبایل در ایران را زیر نظر دارد، به نیروهای امنیتی از جمله سپاه، وزارت کشور و پلیس اجازه میدهد که به اطلاعات کاربران دسترسی داشته باشند.

بریتانیا در سال ۲۰۱۹ تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرد که بر اساس آن، شرکتهای ثبتشده در بریتانیا از تجارت و ارایه کالا یا فنآوری  که برای نظارت و رهگیری مخابراتی در ایران استفاده میشود، منع شدهاند.

اخبار مرتبط